Ne-Yo Lyrics Pick Up Girls? #VEVOLyricLines (Ep. 8)

Ne-Yo Lyrics Pick Up Girls? #VEVOLyricLines (Ep. 8) Why didn’t I think of using Ne-Yo’s lyrics before?

Ne-Yo Lyrics Pick Up Girls? #VEVOLyricLines (Ep. 8)

Ne-Yo Lyrics Pick Up Girls? #VEVOLyricLines (Ep. 8) Why didn’t I think of using Ne-Yo’s lyrics before?